Karta rowerowa

INFORMACJE NA TEMAT UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Kto może uzyskać kartę rowerową?

Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
1) osiągnęła wymagany minimalny wiek 10 lat (17 lat – dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę);
2)  wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

Kto nie musi posiadać karty rowerowej?

Osoba, która ukończyła 18 lat, nie jest obowiązana do posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym.

Egzamin dla szkoły podstawowej

1. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:
1)  teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Trwa 35 minut. Test składa się z 25 pytań, polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej;
2)  praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych. Część praktyczna trwa 10 minut. Obejmuje jazdę rowerem po wyznaczonym torze lub w miasteczku ruchu drogowego.  Egzamin praktyczny może obejmować: przygotowanie roweru do jazdy, jazdę rowerem na wprost i po łuku  (rondo), reagowanie na znaki drogowe, zmianę pasa ruchu,
jazdę rowerem – trzymając kierownicę jedną ręką (sygnalizowanie zamiaru skrętu w lewo lub w prawo), ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu, slalom.

  • Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
  • Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
  • Warunkiem przystąpienia do części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych jest uzyskanie pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu.
  • Pozytywny wynik egzaminu dla osób szkolonych uzyskuje osoba, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.

Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego się o kartę rowerową [tutaj].

PRZYGOTOWUJĄC  SIĘ DO EGZAMINU NA  KARTĘ ROWEROWĄ
SKORZYSTAJ
Z INFORMACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
www.brd.edu.pl

(znajdziecie na niej niezbędne informacje: przepisy dotyczące ruchu pieszych oraz rowerzysty, budowa roweru, znaki obowiązujące rowerzystę (pionowe i poziome), skrzyżowania (kierowane, równorzędne, ze znakami drogowymi oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym), testy na kartę rowerową, oraz wiele innych materiałów.