Statut

Statut jest podstawowym dokumentem, który musi się znajdować w każdej szkole. Obowiązkiem dyrektora jest dbałość o to, by dokument ten był powszechnie dostępny zarówno dla uczniów, jak i rodziców, a także pracowników szkoły. Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich dziedzin działalności placówki. Określa cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji, a także sposób organizacji szkoły.
W statucie zawarte są również zadania zespołów nauczycielskich, szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów, organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów, formy opieki i pomocy dla uczniów, którzy jej potrzebują, organizacja i formy współpracy z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dla dzieci oraz sposoby współpracy z rodzicami. W statucie szkoły podane są także zasady współdziałania organów, które występują w szkole tj. dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców i rada szkoły. Statut zawiera także informacje o sposobach funkcjonowania prowadzonej przez szkołę biblioteki i świetlicy. Ważnym rozdziałem tego szkolnego dokumentu są informacje o prawach i obowiązkach uczniów, o systemie funkcjonujących w szkole kar i nagród. Ponadto statut reguluje zasady rekrutacji uczniów. Określono w nim również sposoby uzyskiwania środków finansowych dla szkoły, ceremoniał szkoły, informację o sztandarze i szkolnych pieczęciach. Końcową informacją jest określenie, kiedy dokument został przyjęty i przez kogo został uchwalony.

Statut Szkoły Podstawowej nr 66 w Poznaniu Statut_SP66
Integralną części a Statutu jest Kodeks ucznia SP 66 Kodeks_ucznia_SP66