ŚWIETLICA

Świetlica we współczesnej edukacji szkolnej pełni bardzo ważną rolę. Jest to miejsce nie tylko przeznaczone do spędzania czasu wolnego, ale ważne miejsce wychowania poza zajęciami edukacyjnymi.

Świetlica pełni rolę:

  • opiekuńczą – zapewniając  uczniom opiekę;
  • wychowawczą – kształtując postawy uczniów, ich zachowania oraz cechy, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.
  • profilaktyczną – aktywizując uczniów, wspierając ich uzdolnienia i zainteresowania, kształtując pozytywne relacje interpersonalne, prowadząc wczesną interwencję dla uczniów  zmagających  się z różnego typu trudnościami;
  • edukacyjną – rozbudzając ciekawość poznawczą, rozpoznając uzdolnienia i mocne strony dziecka, indywidualizując zadania, stwarzając każdemu dziecku warunki do odniesienia sukcesu.